Page 9 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 9

educatie voor kinderen met een (taal)achterstand - haalt deze groepen al op jonge leeftijd uit elkaar.
Daarom willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voor- school al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Door de verantwoordelijk- heid voor de voorschool bij gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.
Alexander Pechtold
Samen sterker - kansen voor iedereen
Door een goede basis gelijke startkansen
D66 wil een goede start voor elk kind. Door de manier waarop we de kinder- opvang nu hebben georganiseerd ont- staan verschillen in vaardigheden tussen jonge kinderen uit uiteenlopende delen van de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van taalbeheersing. D66 wil daarom dat alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot kinderopvang: een brede basisvoorziening van hoge kwaliteit. Beginnend met vier dagdelen per week, ook voor kinderen van niet- werkende ouders. Kinderen met ver- schillende achtergronden groeien zo samen op. Dat voorkomt schotten en vergroot gelijke kansen. Tegelijkertijd wordt het voor ouders eenvoudiger om te werken.
Een goed voorbeeld hiervan is Sterren- school Het Universum in Almere. Kinderen kunnen hier tussen 07.00 en 19.00 uur terecht en school. Kinder- opvang en naschoolse activiteiten sluiten naadloos op elkaar aan. Voor ouders heeft de school flexwerkplek- ken, zodat ze desgewenst even kunnen werken op school om bijvoorbeeld de files naar hun werk te vermijden.
De huidige versnipperde vroeg- en voorschoolse educatie voorzieningen worden in de nieuwe voorziening met elkaar verbonden. We werken toe naar een situatie waarin vroeg- en voor- schools onderwijs samenwerkt met
een basisschool en welzijnsinstanties, zodat kinderen tot twaalf jaar op één plek terechtkunnen en het onderwijs op elkaar aansluit en afgestemd wordt in zogenaamde doorlopende leerlijnen. We versimpelen de bestaande, versnip- perde financieringsstromen
Werk moet lonen
Door de hoge kosten van de kinder- opvang loont het soms niet om allebei te blijven werken. D66 heeft zich in- gezet voor een verhoging van de kinderopvangtoeslag en de combina- tiekorting die werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar ontvangen. Deze lijn wil D66 de komende periode doorzetten, zodat werken altijd loont.
Toegankelijke kinderopvang
Kinderopvang is niet alleen een belang- rijke voorziening die kinderen kansen biedt. Kinderopvang is ook cruciaal voor ouders die willen werken. D66 wil een ruim en hoogwaardig aanbod van kinderopvangvoorzieningen. De brede buurtschool gaat aan kinderen vanaf twee jaar vroeg- en voorschoolse edu- catie bieden. Zo zorgen we voor een goede start voor elk kind, beginnend met vier dagdelen vroeg- en voor- schoolse educatie, met een eigen bij- drage voor ouders die dat kunnen betalen en die nu over het algemeen vergelijkbare bedragen uitgeven aan kinderopvang. Voor de kinderopvang willen we dat de overheid stuurt op onze wensen –veiligheid, toegang tot taal, pedagogische kwaliteit – en min- der op hoe dat tot stand komt. Daarbij willen we minder, maar vooral simpe- lere regels en meer ruimte voor initiatief van ouders. We vereenvoudigen de huidige versnipperde financiering van de opvang.
Maak combinatie werk en opvoeding eenvoudiger
D66 wil dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. En gelijk loon voor gelijk werk. Dit vraagt om een arbeids- markt en sociaal zekerheidstelsel dat gelijkwaardigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen bevordert. Daarom heeft D66 gezorgd voor meer kinderopvang- toeslag en een hogere inkomensafhan- kelijke combinatiekorting en willen we regelingen rond ouderschapsverlof beter en gelijkwaardiger maken.
Gert-Jan Segers
Hoopvol Realistisch
Effectieve ondersteuning Kindermishandeling is een groot pro- bleem en komt te vaak voor. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermis- handeling. De gevolgen van mishande- ling kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen en stoppen van kinder- mishandeling.
De krachten te bundelen van zorgpro- fessionals en politici om de eerste 1001 kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een nationaal programma om kinder- mishandeling tegen te gaan.
Met een uitgekiende campagne waar- bij alle kinderen en volwassenen voor- lichting krijgen over waar ze terecht kunnen voor advies en hulp. Duidelijke afspraken met scholen, kinderopvang en zorginstellingen om kindermishan- deling te melden en te bestrijden;
Kinderbijslag harmoniseren en hoger kindgebonden budget
Als tegemoetkoming in de kosten krijgen gezinnen voor alle kinderen voortaan hetzelfde bedrag kinderbij- slag, ongeacht de leeftijd. Het kind- gebonden budget voor met name het tweede kind en volgende kinderen gaat omhoog. Tegelijkertijd wordt het in 2016 en 2017 flink stijgende budget voor kinderopvangtoeslag beperkt voor het eerste kind in de opvang.
9
Jesse Klaver
Tijd voor verandering
Het toeslagen- en belastingstelsel wordt vereenvoudigd en meer gericht op het aanpakken van inkomensonge- lijkheid en armoede. Er komen kwijt- scheldingsregelingen voor mensen met zeer problematische schulden.
Om armoede bij kinderen te bestrijden worden de kindregelingen en toeslagen gericht op gezinnen met kinderen in armoede. Vereenvoudiging van het het stelsel. De kinderbijslag wordt inko- mensafhankelijk en wordt samen- gevoegd tot één regeling met het kindgebonden budget, zodat kinderen niet meer in armoede hoeven op te groeien.
Alle kinderen tussen zes maanden en vier jaar krijgen recht op drie dagen kinderopvang per week. De kwaliteit van de kinderopvang gaat omhoog. Kinderopvangcentra hebben geen winstoogmerk. Het onderwijs, de kin- deropvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie worden in het algemene gestimuleerd om hechter samen te werken. In het bijzonder worden zij wettelijk en financieel ge- stimuleerd brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra.
Kees van der Staaij
Stem voor het leven Gezinsinkomen
Goed lopende gezinnen zijn voor de samenleving een goudmijn, geen kos- tenpost. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de regering de waardering daarvoor tot uitdrukking brengt in haar beleid. Ook financieel.
• Het belastingstelsel wordt gezins- vriendelijk ingericht. Dat wil zeggen: de draagkracht van huishoudens wordt uitgangspunt. Zowel het aantal volwassenen als het aantal kinderen speelt een rol.
• De financiële bijdrage aan ouders voor het opvoeden van kinderen wordt fors verhoogd.
• De kinderbijslag wordt verhoogd met 50 euro per kind per jaar.
• Er komt een eenmalige uitkering van 1.000 euro voor de geboorte van het eerste kind; voor meerlingen wordt het bedrag evenredig verhoogd en de regeling geldt ook voor geadopteerde kinderen.
• De middelen die gezinnen nodig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, worden vrij- gesteld van belastingheffing.
• De financiële regelingen ten behoeve van de opvoeding moeten gelden voor alle kinderen, niet alleen voor de oudste twee.
• Financiële ondersteuning van kinder- opvang moet er zijn voor situaties van overmacht of sociale noodzaak, dus zeker niet voor de vele tweeverdie- ners en veel vermogenden.
• Voor kinderen tot de leeftijd van één jaar geldt er geen recht op kinder- opvangtoeslag.
Jonge kinderen
De meest unieke relatie hebben kinde- ren met hun eigen ouders. Papa’s en mama’s zijn onvervangbaar. Gek ge- noeg kiest de overheid er juist voor om ouders te stimuleren hun kinderen uit te besteden. Dat zie je het best aan de gigantische sommen geld die in de kin- deropvang gepompt worden. Dit alles om vrouwen en mannen zoveel moge- lijk fulltime te laten werken. Het is een veeg teken wanneer de overheid geld verdienen door ouders ten koste wil laten gaan van het zelf opvoeden van kinderen!
Belastingen
• Voor tweeverdieners moet de kinder- opvangtoeslag en de inkomensaf- hankelijke combinatiekorting worden beperkt. Daar staat een hogere kin- derbijslag en draagkrachtkorting tegenover.
Marianne Thieme PlanB-Houvastaanje idealen
Kinderopvang
De Partij voor de Dieren vindt betaal- bare kinderopvang noodzakelijk. Kin- deropvang moet bovendien veilig, dichtbij het werk en flexibel zijn, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. De bijdrage van de overheid moet aan de kinderop- vang moet in stand blijven. Onderzocht moet worden of kinderopvang stan- daard onderdeel kan worden van het door de overheid aangeboden basis- onderwijs, naar Scandinavisch model. Kinderopvang tot 4 jaar wordt onder- deel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.
Henk Krol
Omdat ouderen het niet meer pikken!
Woord “kinderopvang” komt niet voor in het verkiezingsprogramma van 50 plus 2017-2021


   7   8   9   10   11