Page 8 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 8

8 Kies voor Rollebol Kinderopvang in de Verkiezingsprogramma’s 2017-2021
We hebben voor dit artikel op Google de volgende zoekopdracht uitgevoerd: Verkiezingsprogramma 2017 Kinderopvang. De resultaten ziet u op deze en de volgende pagina.
Natuurlijk is kinderopvang niet het enige onderwerp waarom een stem voor een bepaalde partij gerechtvaardigd zou zijn. Maar het geeft wel een indruk hoe er binnen de politieke partijen wordt gedacht over kinderopvang.
Er zijn ook partijen waarbij het woord “kinderopvang” niet voor komt. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen opinie is of dat die partij geen standpunt heeft aangaande kinderopvang. In het overzicht zijn alleen partijen opgenomen, die in de peilingen boven de streep komen. De lengte van de tekst per partij is zo beknopt mogelijk gehouden, geeft geen voorkeur aan en is puur afhankelijk van de contextuele relatie met het onderwerp kinderopvang. Tot slot moet vermeld worden dat het overzicht zeker niet bedoeld is als stemadvies.
Mark Rutte
Zeker Nederland
Basis en voortgezet onderwijs
Om elk kind een kans te bieden op een mooie toekomst, moeten achterstan- den snel opgespoord worden. Voor- en vroegschoolse educatie willen wij daarom zo inrichten dat taalachterstan- den bij jonge kinderen spelenderwijs worden weggewerkt. Want ontwikke- lingsachterstanden die ontstaan door- dat kinderen bijvoorbeeld (structureel) in armoede of een onveilige thuissitua- tie opgroeien, mogen geen belemme- ring zijn om hun talenten te ontwikkelen. Wij willen dat er experi- menteermogelijkheden komen voor (vergaande) samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en de ba- sisschool. Verder kunnen gemeenten binnen de bestuurlijke afspraken tussen het rijk en de VNG een aanbod doen voor een voorschoolse voorzie- ning aan ouders met peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag.
De keuzevrijheid van ouders houden wij overeind.
Daarnaast willen wij dat de leerplicht wordt verlaagd naar de leeftijd van vier jaar. Nu al gaan veel kinderen vanaf vier
jaar naar de basisschool. Leeftijds- genoten die dat nu niet doen, kunnen achter gaan lopen. Dat willen we op deze manier voorkomen.
Belastingen
Ook de kindregelingen moeten in een nieuw belastingstelsel worden vereen- voudigd waarbij meer ondersteuning voor werkende ouders voorop moet staan. Zij hebben namelijk een druk leven en de kinderopvang is duur. Soms gaat het hele inkomen van een van de partners daaraan op. Daarom verhogen wij de inkomensondersteu- ning voor werkende ouders.
Wij vinden dat je voor je eigen kinderen kunt zorgen als je niet werkt en in dat geval dus ook geen toeslag nodig hebt voor kinderopvang. Het kindgebonden budget kan ook worden afgebouwd. De opbrengsten van deze vereenvoudi- gingen moeten worden gebruikt om de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders te verhogen en de inkomsten- belasting voor ouders te verlagen.
Lodewijk Asscher
Een verbonden samenleving Gelijke kansen
We blijven nog even bij school. Goed
onderwijs is voorwaarde voor een be- tere toekomst. Iedereen verdient gelijke kansen om iets van zijn of haar leven te maken. Het mag niet uitmaken wat je afkomst is, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Deze zekerheid begint al in je jeugd. Daarom willen we dat de kinderopvang, de voorschoolse educa- tie, de peuterspeelzaal en de basis- school naadloos op elkaar gaan aansluiten en samenwerken.
Geleidelijk aan komt er één voorziening voor opvang van kinderen van nul tot twaalf jaar, waarin kinderopvang, voor- schoolse educatie en peuterspeelzalen in elkaar opgaan. Om te beginnen krij- gen de komende kabinetsperiode alle kinderen tussen twee en vier jaar mini- maal zestien uur per week betaalde kinderopvang. Het maakt niet uit of de ouders werken, studeren, niet werken of op zoek zijn naar een baan.
We willen dat ieder kind mee doet op het sportveld, de schoolreis of verjaar- dag. Dat geldt ook als je opgroeit in een arm gezin.
Daarvoor hebben we in deze kabinets- periode 100 miljoen euro uitgetrokken. De komende tijd zetten we alles op alles om dat geld ook daadwerkelijk
te krijgen bij kinderen die leven in armoede.
Geert Wilders
Nederland weer van ons
Woord “kinderopvang” ontbreekt in het verkiezingsprogramma.
Emile Roemer
Pak de macht
Betaalbare kinderopvang en spelenderwijs leren
We willen een recht op gratis kinderop- vang van vier dagdelen, voor kinderen van twee tot vier jaar. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spe- lenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen. De samenwer- king tussen onderwijs en kinderopvang willen we verbeteren.
Sybrand van Haersma Buma Keuzes voor een beter Nederland
Voorschool voor de allerkleinsten De tweedeling ontstaat al in de eerste opvang van de allerkleinsten. Het hui- dige stelsel - met kinderopvang voor kinderen van werkende ouders en peuterspeelzalen met voorschoolse


   6   7   8   9   10