Page 6 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 6

6 Ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang
Toename vraag naar meer opvangplekken
De kinderopvangsector maakt de komende jaren weer een flinke ontwikkeling door. Het ligt in de verwachting dat de concurrentie tussen kinderopvangondernemers steviger wordt. Het herstel van de economie betekent een toename van de vraag naar opvangplekken. Er zijn zelfs weer wachtlijsten bij enkele vestigingen, vooral op populaire dagen zoals dinsdag en donderdag.
Ouders wensen een grote keuzevrijheid. Ondernemers spelen hier op in en zul- len kinderopvang moeten aanbieden met een scherpe prijs/kwaliteitverhou- ding. De ene kinderopvang- aanbieder legt daarbij de nadruk op kostenbeheer- sing, terwijl een andere ondernemer zich onderscheidt door te investeren in een verhoging van de kwaliteit.
Deze ontwikkeling kan een positief effect hebben op de kwaliteit, maar kan ook een risico vormen.
De verantwoordelijkheid voor de kwali- teit van de kinderopvang ligt primair bij de sector. Kinderopvang gaat zowel om de verzorging als om de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Een peda- gogisch kwalitatief goede kinderopvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Het startpunt van kwaliteit is de deskundigheid van de pedagogisch medewerker. Daarnaast is de kwaliteit van het management van essentieel
belang. Een goed (intern) functione- rend systeem van kwaliteitsborging zorgt er voor dat de ondernemer perio- diek de kwaliteit van de geboden kin- deropvang meet en deze transparant maakt naar de ouders.
Ook transparantie en het organiseren van tegenkracht en tegenspraak bin- nen de organisatie dragen hier aan bij. Toezicht door de GGD en handhaving door gemeenten vormen het sluitstuk. Dit externe toezicht zorgt er voor dat ondernemers zich aan de kwaliteits- regels houden.
Uitdagende onderwerpen Thema-BSO Rollebol
Onze Thema-BSO’s van Rollebol kindercentra zijn steeds bezig met wisselende en uitdagende onderwerpen. Er is een planning per leeftijdscategorie met een bepaald thema. De kinderen kunnen zelf ideeën voor activiteiten inbrengen.
Ook bij de door ons bedachte activiteiten krijgen de kinderen een actieve rol. Ze helpen met de voorbereiding of geven nieuwe impulsen aan de bedachte activitei- ten. De komende periode gaan we bijvoorbeeld actief bezig met de hiernaast af- gebeelde thema’s. Doordat wij aansluiten bij de interesses en ideeën van kinderen, worden ze uitgedaagd om zich te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Een omgeving met levensechte materialen en een rijk aanbod van activiteiten nodigt kinderen uit om te spelen en de echte wereld te ontdekken.
Bevordering van veiligheid en kwaliteit
Het vierogenprincipe
Bevordering van de kwaliteit en veilig- heid op de groep wordt mede ingevuld middels het zogenaamde vierogen- principe. De borging van kwaliteit en veiligheid kan niet zonder heldere afspraken over essentiële randvoor- waarden.
Een organisatie die professionele op- vang wil bieden, heeft de intentie om allerlei maatregelen te nemen om vei- ligheid te borgen. Los van deze inten- tie geeft ook de wet- en regelgeving helderheid over de voorwaarden voor de inzet van personeel. Een belangrijke voorwaarde is de omgang met het “vierogenprincipe”.
Het is niet acceptabel als één volwas- sene lang alleen kan zijn met een groep kinderen. Afwijking is alleen mogelijk in die gevallen, dat het toe- passen van het “vierogenprincipe” tot uitvoeringsproblemen leidt. Het “vier- ogenprincipe” betekent dat altijd
iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. De kinderopvangorgani- satie is verplicht invulling te geven aan het “vierogenprincipe” en de ouders te informeren over de wijze waarop het “vierogenprincipe” wordt ingevuld.
Adviesrecht
De oudercommissie heeft het advies- recht over de invulling van het “vier- ogenprincipe”. Dit is zo vastgelegd
in de wet- en regelgeving voor de kinderopvang. De GGD toetst of het kinderdagverblijf zich houdt aan het “vierogenprincipe” en doet wat is af- gesproken. In deze wet- en regelgeving wordt een uitzondering gemaakt voor de zogenoemde kleine kinderdagver- blijven (centra met maximaal zes kinde- ren), omdat toepassing van het “vierogenprincipe” bij deze groep tot uitvoeringsproblemen leidt. Bij kleine dagverblijven hoeft niet altijd iemand extra aanwezig te zijn die kan meekij- ken of meeluisteren. Overeenkomstig de ondernemers van centra met meer dan zes kinderen zijn ook deze on- dernemers gehouden de ouders te informeren over de omgang met het “vierogenprincipe” en de oudercommis- sie om advies te vragen.
Verder zijn duidelijkheid over het maxi- mum aantal kinderen per beroeps- kracht, het aantal uren dat van deze eisen mag worden afgeweken en de eisen die worden gesteld aan de groep waarin het kind verblijft, van belang.
Deze
kwali-
teitseisen
zijn vastgelegd.
Dit is ook verwerkt
in het toezicht van de
GGD en de handhaving door gemeenten.
Basisvoorwaarde
Kinderopvang moet een veilige omge- ving bieden waarin kinderen zich kun- nen ontwikkelen. Een veilige omgeving is een essentiële basisvoorwaarde. In de kinderopvangsector wordt bij het in dienst nemen van medewerksters een vorm van screening toegepast.
Er is een wettelijke meldplicht voor pro- fessionals voor de kinderopvang. Dit betekent dat medewerkers in de kinder- opvang vermoedens van misbruik door een collega moeten melden.
Veiligheid betekent eveneens dat werk- gevers bij het aannemen van nieuwe
medewerkers navraag doen bij
vorige werkgevers. Er is een scherp aannamebeleid met een verplicht aan- nameprotocol.
Locatiemanagers spelen een belang- rijke rol in het begeleiden van de peda- gogisch medewerkers om een omgeving met optimale zorg en stimu- lering van kinderen te creëren. Even- eens is het van belang dat managers een open cultuur stimuleren waarin pedagogisch medewerkers elkaar durven aanspreken waar nodig.
Dit is primair een eigen verantwoorde- lijkheid. Uiteindelijk moet een ouder kunnen vertrouwen dat veiligheid binnen de kinderopvangorganisatie is gewaarborgd.


   4   5   6   7   8